10 MART 2014 SELCEN COŞKUN SEMİNERİ

10 MART 2014 SELCEN COŞKUN SEMİNERİ

CUMHURİYETİN İLANINDAN GÜNÜMÜZE ANITSAL YAPILARIN KORUNMA VE ONARIM SÜREÇLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

SEMİNER ÖZETİ:

Seminerde çağdaş koruma ve onarım ilkeleri ışığında, Türkiye’nin anıtsal yapı mirasını koruma alanında sahip olduğu yaklaşımlar ve bunları şekillendiren yaklaşık 90 yıllık süreç ele alınacaktır. Türkiye’de anıt eser korunmasında kimi zaman alınmış kararların ve mevcut mevzuatın uygulama sırasında karşılıklarını bulamamakta; birbirini desteklemesi gereken karar alma ve uygulama mekanizmalarında uyumsuzluklar yaşanmakta ve bu uyumsuzluklar anıtsal yapıların özgün değerlerine zarar vermektedir. Türkiye’de korunması gerekli kültür varlıklarının %6-7’lik bölümünü kapsayan anıtsal yapıların korunmalarının dahi tam anlamıyla güvence altında olmadığı görülmektedir. Bu durum, Cumhuriyetin ilanından günümüze farklı yoğunluklarda yaşanmıştır ve yaşanmaya devam etmektedir. Seminer, öncelikle Türkiye’de mimari koruma alanında Cumhuriyet’in ilanından günümüze yaşanan değişimleri farklı boyutlarıyla ele alacak ve böylece 1923’ten günümüze değişime uğrayan koruma eğilimlerinin ait olduğu yasal çerçeveyi ve etkisinde olduğu kuramsal yaklaşımları ortaya koymaya çalışacaktır. Daha sonra, İstanbul’dan örnek olarak seçilen anıtsal yapı/yapı kompleksleri üzerinden Türkiye’de farklı dönemlerde anıtsal ölçekli yapıların korunmaları konusunda varolan yaklaşımlar ve bunları şekillendiren etkenler tespit edilmeye çalışılacaktır.