MİMAD Ana Sayfa

 

 

MİMAD, İstanbul'da 02 Mart 2012 tarihinde kurulmuştur.

Kurullar

YÖNETİM KURULU
Seda KULA Yönetim Kurulu Başkanı
Mine TOPÇUBAŞI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Zeynep YAZICIOĞLU HALU Yönetim Kurulu Saymanı
Jale BEŞKONAKLI Yönetim Kurulu Sekreteri
Seden ACUN ÖZGÜNLER Yönetim Kurulu Üyesi

YEDEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

Gizem MATER, Ayşe Hilal UĞURLU, Hakan Büke URAS, Aysel BAŞER, Fatma Selva SUMAN

DENETİM KURULU
Burcu Selcen COŞKUN Denetim Kurulu Üyesi
Deniz ÇALIŞIR PENÇE Denetim Kurulu Üyesi
Verda BİNGÖL Denetim Kurulu Üyesi

YEDEK DENETİM KURULU ÜYELERİ:

Gülfem KÖSEOĞLU, Işıl POLAT PEKMEZCİ, Seda BAYDAŞ ŞAHİN 

 

 

TÜZÜK

MİMARLIK KÜLTÜRÜ VE MİRASI ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ - Association for Researches in Architectural Culture and Heritage - TÜZÜĞÜ

 

Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1 - Derneğin Adı:
“Mimarlık Kültürü ve Mirası Araştırmaları Derneği” dir. Kısaltması MİM-AD olacaktır. İngilizce adı “Association for Researches in Architectural Culture and Heritage” olacaktır.
Derneğin merkezi İSTANBUL’dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube ve/veya temsilcilik açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde 2 - Derneğin kuruluş amacı:
Türkiye’de mimarlık tarihi, sanat tarihi, mimari restorasyon ile geleneksel/tarihi yapı malzemelerinin korunması/konservasyonu bilim dallarına ve kentsel ve kırsal mimari ve peyzaj araştırmalarına ilişkin olarak, söz konusu bilim dallarının ve araştırma alanlarının gelişmesini sağlamak ve bu bağlamda ulusal sınırlar ve kurumsal geleneklerin dayattığı kısıtlamaları aşmak amaçlanmaktadır. Ve bu amaçları gerçekleştirmek için:


• Bu alanlarda proje disiplini içinde kapsayıcı, uluslararası, disiplinler arası, kültürlerarası yaklaşımların geçerli olduğu, iletişimi/etkileşimi teşvik eden araştırmalar yapmak,
• Bu alanlarda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek;
• Bu alanlarda ve belli bir sınır olmaksızın paralel disiplinlerde (tarih, arkeoloji,vb.) eğitim görenleri aynı çatı altında toplamak, eğitime katkıda bulunmak
• Araştırma sonuçlarının serbestçe değişimini/ ulaşılabilirliğini/ paylaşımını teşvik etmek
• Söz konusu disiplinlere ait bilgilerin toplanacağı bir bilgi merkezi oluşturmak
• Akademik mükemmellik ve yaratıcılığı teşvik etmek
• Bu alanlara dair bilinci yaygınlaştırmak,
• Üniversite, kamu ve özel sektör temsilcileriyle işbirliğine gitmek,
• Bu disiplinlerin ilgi alanına giren çeşitli etkinlik ve çalışmaların doğru, nesnel ve ülke yararına yöntemlere bağlı kalmasını sağlayacak ilke ve ölçütleri saptayarak onlara işlerlik kazandıracak öneriler geliştirmek
• Târihî, kültürel ve mîmârî miras kavramının statik yapısının kırılması ile çevre ve bölge bağlamında miras ile kurulan ilişkilerin hareketlendirilmesi

Madde 3 - Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
1 - Ulusal ve uluslararası düzeyde dernekler, vakıflar, üniversiteler, enstitüler, araştırma merkezleri, müzeler, kamu kurumları ve özel kurum ve kuruluşlar, merkezî ve yerel yönetimler ile ortak çalışmalar/projeler ve işbirlikleri yapmak. Özellikle Tarihi, kültürel ve mîmârî mirasın korunması ve yönetimi konularında enstitüler, benzer merkezler, müzeler, üniversiteler ve merkezî ve yerel yönetimler ile işbirlikleri / ortaklıklar kurmak
2 - Ulusal ve/veya uluslararası kongre, sempozyum, seminer, konferans, çalıştay, sergi, ve panel düzenlemek, gerçekleştirilmesini teşvik etmek, düzenlenen benzeri etkinliklere katılmak, katkıda bulunmak
3 - Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
4 - Ulusal veya uluslararası kapsamda eğitim amaçlı kurs düzenlemek
5 - Yasalarla korunma altına alınması gereken eski eserlerin ve SİT alanlarının korunması, onarımı çalışmalarını yapmak. Ayrıca bu konularda danışmanlık yapmak ve ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak. Gerekli durumlarda kazılar yapmak.
6 - Ulusal ve uluslararası öneme sahip tarihi ve sanat değere sahip taşınır ve taşınmaz mimari mirasın korunması, restorasyonu ve konservasyonu için gerekli teknik, bilimsel ve yasal konularda, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve veri oluşturmak, toplamak ve yaymak,
7 - Tarihi, kültürel ve mîmârî miras ile ilgili bilgi değişimini teşvik etmek, harekete geçirmek ve koordine etmek ve olası doğal afet ve savaş durumlarında korunmaları için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
8 - Kuruma dahil olan çeşitli disiplinlerden uzman ekiplerce hazırlanacak olan konservasyon ve koruma planları, çözümleri ve alternatifleri yoluyla tarihi ve sanatsal mirasa ait özelliklerin ve uluslararası yaklaşımın oluşum, dönüşüm katkıların teşvik edilmesi
9 - Tarihi, kültürel ve mîmârî miras koruma ile ilgili geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını/ sürdürülmesini amaçlayan projelerin desteklenmesine katkı sağlamak
10 - Soyut ve somut kültürel mirası tehdit eden riskleri önlemek üzere, dönemsel ve mekânsal geçerliliği olan önlemlere dair işlevsel öneriler getiren bir kültürel miras riskleri izleme merkezi kurulması
11 - Soyut ve somut kültürel mirası tehdit eden risk oluşumlarını izlemek ve bunların önlenmesi veya yapılmış zararların telafisine ilişkin işlevsel öneriler getirmek
12 - Amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak,
13 - Çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi basılı veya elektronik ortamda üretilmiş yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
14 - Yurt içi ve yurt dışında araştırma gezileri düzenlemek
15 - Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
16 - Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, sponsorluk hizmetlerinden faydalanmak, ulusal ve uluslararası hîbe programlarından yararlanmak
17 - Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, ayrıca kooperatif kurmak,
18 - Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
19 - Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, yarışma organizasyonları, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
20 - Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
21 - Dernek yararına temsil, konser, balo gibi eğlenceler ve geziler düzenlemek. Bu yoldan elde edilecek bağışlarla dernek amacına uygun çalışmalara kaynak sağlamak,
22 - Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
23 - Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,
24 - Amaçların gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
25 - Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
26 - Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
27 - Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası platformlar oluşturmak,
28 - Dernek amaçlarına uygun şekilde gerek gördüğü, araştırmalarını desteklemek istediği kişileri burs vererek desteklemek.


Derneğin Faaliyet Alanı
Madde 4 - Dernek, araştırma, eğitim, kültürel ve sosyal alanda faaliyet gösterir.